ochrona danych osobowych

Rozporządzenie RODO nakłada na administratorów danych osobowych (ADO) wiele nowych obowiązków – na czele z zupełnie nowym podejściem do ochrony danych osobowych wyrażonym w zasadzie rozliczalności. Właściwe wdrożenie i stosowanie RODO staje się sporym wyzwaniem. Żeby mu sprostać, warto wyznaczyć eksperta, jakim jest inspektor ochrony danych, który będzie wpierał administratora w wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem danych. W szczególnej sytuacji będą podmioty sektora publicznego, na które RODO nakłada obowiązek wyznaczenia inspektora. Wśród wielu nowych zadań i kompetencji, wzmacniających jeszcze pozycję inspektorów ochrony danych, przepisy rozporządzenia wymagają od kandydatów na to stanowisko wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać osoba spoza grona pracowników ww. podmiotów. Możliwe będzie więc nadal pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w modelu outsourcingu, na podstawie umowy o świadczenie usług. Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania ochrony danych osobowych IOD w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba.

Informacja kontaktowa

Email: progress@progress-poznan.pl

Tel: 61 828 1111

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio